Política mediambiental

La política general de l’empresa inclou els següents principis mediambientals, com a conseqüència de la importància que l’empresa atribueix respecte al medi ambient:

1. La protecció del medi ambient exigeix de tots nosaltres un comportament responsable.
2. La feina central de la nostra política de protecció mediambiental és la reducció dels impactes mediambientals generats per a l’execució d’una obra.
3. CompactHabit, garanteix el compliment dels requisits legals vigents en matèria mediambiental..
4. Revisem periòdicament l’estat de la nostra actuació en matèria de protecció ambiental.

5. Ens comprometem a seguir un procés de millora continua en aquesta matèria.
6. Posem els mitjans per a estar formats i informats sobre els aspectes mediambientals propis de la nostra activitat.
7. Procurem estendre aquesta sensibilitat mediambiental als altres agents que participen en el procés.
8. Oferim informació mediambiental significativa sobre la nostra empresa al públic interessat.

Pla Mediambiental


El nostre objectiu és conciliar el creixement de l’Empresa amb la cura de l’entorn social i la protecció del medi ambient.

CompactHabit neix amb l’objectiu clar d’optimitzar i millorar la construcció, des del punt de vista tècnic, mediambiental i humà. A partir d’aquesta premissa, l’empresa està compromesa amb el creixement sostenible des del seu origen. Per això, des de l’any 2009 en què es va iniciar la producció, s’han desenvolupat nombroses accions amb l’objectiu d’implantar les mesures següents:

1. Reducció de les emissions de CO2.
2. Reducció dels residus.
3. Millores d’eficiència basades en l’estalvi.
4. Donar a conèixer les mesures adoptades als treballadors directes i indirectes, tot creant consciència del medi ambient.

Per a dur a terme tota aquesta estratègia, s’està elaborant i millorant constantment un sistema de gestió mediambiental.

Millores en els sistemes energètics


Les millores implantades en quant a sistemes energètics són:

  • S'ha implantat una instal·lació de producció d’energia elèctrica mitjançant plaques fotovoltaiques.
  • S’ha analitzat tot el sistema energètic, que es centralitza principalment en l’electricitat i, com a conseqüència, s’està en procés continu de millores en el control de l’enllumenat i de l’eficiència dels punts de llum.
  • S’han implantat indicadors de control energètic que permeten la presa de decisions per a la millora de l’eficiència i fixar objectius generals d’eficiència.

La implantació del sistema de construcció industrialitzada de CompactHabit, demostra, amb les dades obtingudes en la producció des del 2009 i les dades estadístiques de la construcció tradicional, que s’està produint un gran canvi en la manera de construir i evidentment en els resultats ambientals, productius, econòmics i humans.

CompactHabit, a més, produeix una quantitat major d’energia de la que consumeix. Això, ajuda en gran mesura al sistema productiu a ser sostenible energèticament. Només es consumeix al voltant d’un 35% de l’energia que es genera. En la gran majoria de casos de la construcció tradicional, no es pot aplicar la utilització de plaques fotovoltaiques o d’altres energies renovables. Això obliga a què l'energia necessària per a la construcció d’edificis sigui mitjançant altres mètodes els quals incrementen la generació del CO2.

Millores en els residus


El sistema productiu de CompactHabit permet diferenciar-se dels sistemes de construcció tradicional, especialment per treballar en un recinte tancat i controlat, on els criteris d’optimització de recursos estan relacionats amb la productivitat, l’ordre i la qualitat. Així, és evident que tota la gestió de residus és molt més fàcil i eficaç. L’eficàcia s’ha de mesurar des de dos punts de vista:

  • Eficàcia respecte als sistemes tradicionals de construcció.
  • També cal tenir en compte que un edifici industrialitzat CompactHabit, té un 30% de treballs a realitzar a l’obra, on s’hi produiran molt pocs residus, ja que es correspondran amb les fases de rejuntat entre mòduls, connexionat d’instal·lacions, remat d’alguns acabats... .

La comparativa amb una obra tradicional pot variar segons la tipologia arquitectònica. És important dir que una part dels residus generats amb el sistema Compacthabit es poden reciclar, per tant les dades reals seran encara millors:

  • En els processos industrialitzats, l’empresa està aplicant una política de residus separatius amb objectius anuals de reducció dels kg produïts per m2 construïts. També s’està introduint un sistema de reciclat intern del formigó sobrant, per a d’altres usos i està prevista la reutilització d’aigües residuals, generades a la zona del formigó.
  • L'estadística de CompactHabit recull que en més de 1.000 mòduls construïts, cap s'ha hagut de destruir. Aquesta qualitat del producte redueix enormement els residus.