Solucions modulars

Característiques


El sistema d’edificació modular integral industrialitzada de CompactHabit està orientat cap a la millora de la qualitat i el temps d'execució de cada construcció. Aquest aporta un gran canvi en l’actual manera de construir i permet una evolució tècnica que dona multitud de possibilitats en funció de les necessitats del mercat.

Com a prioritat, es planteja que tots els mòduls industrialitzats siguin independents entre ells, entrant en contacte únicament mitjançant elements elàstics que tallen la transmissió directa del so. Aquesta condició, juntament amb el sistema de construcció completa, fa que CompactHabit es diferenciï de la resta de sistemes industrialitzats existents arreu del món.

Altres condicions de disseny plantejades i recollides en el sistema:

 • Qualitat: com a primer punt de partida i prioritari.
 • Dimensions del mòdul suficientment gran (màxim 75m2) com per adaptar-se a les unitats d’us i reduir les juntes de muntatge que obliguen a treballar dintre del recinte amb tots els acabats ja realitzats.
 • Dimensions transportables.
 • Pes del conjunt, transportable i elevable amb grues de gran tonatge.
 • Possibilitats d’adequació a diferents dimensions segons els projectes.
 • Solidesa del conjunt.
 • Mòdul autoportant sense estructures auxiliars.
 • Durabilitat millorada gràcies al tipus de formigó.
 • Facilitat de muntatge.
 • Desmuntabilitat del conjunt, amb possibilitats de reciclatge i reconversió.
 • Reducció del risc laboral. Seguretat en el treball.