Avantatges

Per què CompactHabit ha seleccionat el formigó com a material per a la construcció dels seus mòduls?

La tendència internacional actual va cap a la utilització de materials lleugers. Però CompactHabit utilitza el formigó perquè es demostra que és un material amb grans avantatges, prestacions i unes àmplies perspectives d’evolució tècnica en un futur proper.

Està demostrat que les solucions semipesants tenen grans avantatges i no es poden comparar globalment amb sistemes lleugers.

Edificació modular


A continuació podreu conèixer les avantatges i prestacions que proporcionen les solucions semi-pesants en quant a qualitat i confort respecte els altres sistemes més lleugers que a priori són més populars:

1. Seguretat contra incendis:
Ell formigó, a més de ser un material incombustible, és mal conductor del calor i per tant, el foc no afecta perillosament l’armat de l’estructura, a diferència del que succeeix amb les estructures purament metàl·liques.

S’han fet nombrosos assajos, especialment a E.E.U.U., sobre la resistència del formigó al foc i en conclusió és el millor material contra els efectes d’un incendi. Cap edifici de formigó s’esfondra a conseqüència d’un incendi. Els desperfectes a conseqüència d’un incendi es podran reparar fàcilment en estructures metàl·liques, només si ha sigut de curta durada.

La poca conductivitat del formigó afavoreix un retard del temps en el que la temperatura augmenta i, al mateix temps, disminueix la capacitat resistent de l’estructura.

2. Caràcter monolític:
Tots els elements que formen l’estructura d’un edifici de formigó armat amb mòduls, són monolítics entre parets i forjats, presentant una gran estabilitat. Inclòs en situacions límit de màxima deformabilitat, s’aconsegueix una estabilitat del conjunt. En casos extrems de vibracions o de situacions sísmiques, el propi sistema estructural afavoreix l’estabilitat de l’edifici.

3. Facilitat de construcció:
Gràcies al sistema industrialitzat de l’armat i del formigó. La fabricació s’executa amb rapidesa. La preparació de l’armat metàl·lic i la seva col·locació a fàbrica es simplifica. Els motlles metàl·lics garanteixen la repetitivitat i el compliment dimensional dels mòduls.

4. Conservació sostenible:
La conservació no exigeix cap despesa. En estructures purament metàl·liques és necessari pintar periòdicament el ferro, per tal d’evitar l’oxidació i el deteriorament. En les estructures de formigó armat, però, el ferro, protegit per la massa del formigó, es conserva en perfectes condicions. Un exemple il·lustratiu d’aquest cas és la torre Eiffel de París; es pinta cada 5 ó 6 anys i això suposa un consum aproximat de 30 tones de pintura. La durabilitat depèn principalment de la protecció de l’acer mitjançant el recobriment de formigó. En funció de les característiques i principalment de la porositat del formigó, s’aconsegueix més o menys durabilitat. En el cas dels mòduls fabricats per CompactHabit, el tipus de formigó utilitzat assegura duplicar la seva vida, respecto a formigons tipus H25 emprats habitualment en construcció tradicional.

5. Dilatació:
La dilatació del ferro i del formigó, entre 0o i 100o centígrads és pràcticament igual. Això assegura el bon comportament d’ambdós materials davant els canvis de temperatura. - Dilatació del ferro: 0,0125mm per 1°C en 1m. - Dilatació del formigó: 0,0137mm per 1oC per 1m.

6. Modelat:
Les possibilitats de modelat de formes, en funció de les necessitats estructurals, permeten el disseny de motlles en funció d’aquests requeriments estructurals. Els mòduls de formigó s’adapten dimensionalment a cada projecte.

7. Image de l'estructura:
L’estructura de formigó dels mòduls compta amb una bona imatge i “sòlida”, en especial les cares del formigó que han estat en contacte amb el motlle. Això permet zones vistes del formigó i l’expressió del sistema estructural mitjançant el nervat.

8. Impermeabilitat:
Amb el formigó es pot aconseguir impermeabilitat. Aquest material s’utilitza per a construccions de dipòsits de líquids, murs de contenció de terres, etc.

9. Resistència:
La solució del formigó armat compta amb molta resistència als impactes i a les explosions, en comparació amb les solucions de construcció tradicional.

10. Aïllament acústic:
Un dels grans avantatges és el de l’aïllament acústic, principalment per la densitat (2500kg/m3) i la transmissió acústica respecte dels sorolls d’impacte. En el cas del formigó la velocitat de propagació del so en aquest medi és de 4.000m/s, molt similar a la de la fusta. Per a optimitzar la solució d’aïllament acústic, es poden trasdossar els murs de formigó i revestir els paviments de formigó i els celrasos.

11. Inèrcia tèrmica:
Una de les propietats del formigó és la capacitat per a emmagatzemar calor o fred, aconseguint un efecte d’inèrcia tèrmica que pot ésser de gran utilitat en projectes d’edificis amb criteris d’estalvi energètic.  

Estructura flotant


Una de les peculiaritats principals dels mòduls CompactHabit és el sistema estructural flotant, exclusiu en el món, amb avantatges notables respecte els sistemes de construcció tradicional i d’altres sistemes modulars.

El mòdul de formigó és l’element estructural que conforma l’edifici i permet múltiples variables en quant a dimensions i obertures. El disseny i característiques del formigó armat d’alta resistència, permet solucions d’estructures amb moltes exigències de càrrega. Amb aquest sistema es poden construir edificis de fins a 8 plantes sense el suport de cap element rígid que resolgui els esforços horitzontals de l’edifici. Per a alçades superiors es poden dissenyar solucions basades en canalitzar aquests esforços horitzontals cap a nuclis rígids (escales, ascensors, etc.).

La resistència de 50Mp del formigó i l’acer B500s fan possible una gran capacitat portant. De la mateixa manera, el propi sistema es pot adaptar a diferents exigències de càrrega, en funció de les condicions d’ús previstes per a l’edifici o les condicions d’ocupació i d’altres requeriments; mitjançant la gestió de l’armat en funció del càlcul i les possibilitats dels reforços, així com amb l’augment de les seccions resistents.

En relació amb el pes del sistema constructiu, aquest resulta més lleuger que d’altres solucions tradicionals amb formigó armat i obra ceràmica, amb una reducció del 30%.

Sisme


El sistema estructural flotant es basa en un acoblament entre peces metàl·liques inserides al formigó, amb elements elàstics integrats, que garanteixen la transmissió de les càrregues horitzontals. Les càrregues verticals es resolen mitjançant unions elàstiques, distribuïdes sota els nervats del mòdul, que permeten assegurar l’elasticitat i la flexibilitat de l’edifici.

Per a controlar el repartiment de les càrregues de vent i unificar el comportament de l’edifici, es col·locaran unes unions elàstiques en el pla de la façana. Aquestes peces també garantiran que l’edifici oscil·li controladament en cas de sisme. Totes aquestes unions es realitzaran en sec i permetran un muntatge i un desmuntatge fàcil. La capacitat de resistència sísmica s’ha dimensionat en base a la norma NCSR-02 espanyola i els Eurocodis.

Acústica del sistema

Considerant que el sistema estructural està basat en criteris acústics, es poden obtenir grans resultats en funció de les solucions constructives utilitzades en els mòduls. Un dels grans avantatges és el sistema estructural d’unions elàstiques amb trencament de ponts acústics. Per aquest motiu es pot garantir un gran aïllament.

La màxima optimització en aquest sentit, s’aconsegueix en els casos en què la unitat d’ús (per exemple un habitatge), coincideix amb la unitat d’un mòdul o mòduls. Això permet separacions físiques dobles (doble paret/doble forjat). El resultat final dependrà de l’equipament de materials per als revestiments, paviments i celrasos. En cas d’espais comunicats on no hi hagi relació d’ús entre els mòduls estructurals, l’eficiència entre espais a nivell horitzontal dependrà de les solucions constructives, aprofitant l’avantatge del sistema entre les diferents plantes.

Com que els resultats acústics depenen de moltes variables, podem agafar com a exemple un edifici plurifamiliar construït per CompactHabit, en el que cada habitatge coincideix amb un mòdul i amb la següent composició de materials:

  • Trasdossat de parets: doble capa de guix laminat (15+15)mm amb estructura autoportant de 48mm.
  • Celràs de guix laminat amb doble capa (15+15)mm.
  • Paviment de parquet laminat de fusta.

Eficiència tèrmica


L’eficiència tèrmica de l’edifici depèn directament de la solució constructiva adoptada. Com a criteri general recomanem que la unitat d’ús (per exemple un habitatge), compti amb un aïllament perimetral envolupant, buscant la independència energètica respecte dels mòduls adjacents.

A Espanya, els edificis construïts per CompactHabit disposen de la màxima eficiència i s’han certificat amb la lletra “A”. Aquest resultat s’aconsegueix combinant l’aïllament del mòdul i el sistema energètic general de l’edifici.

Si agafem com a exemple el mateix projecte utilitzat en l’apartat d’acústica, l’indicador de la certificació energètica és de 3,5kgCO2/m2, per tant li correspon una A.

Terminis i preus


El sistema eMii ofereix també avantatges econòmics i de terminis.

Això és possible gràcies a que els processos industrialitzats permeten generar economies d’escala, estalvi financer i una millora en l’estructura d’ingressos derivada de la reducció de terminis.

També juguen un paper molt important l’optimització de recursos i una planificació exhaustiva de la logística de transport i muntatge.

Partint de totes aquests avantatges podem afirmar que el cost de la part modular de l’edifici ve definit per quatre variables:

  • El número de mòduls a fabricar per comanda.
  • Les mides dels mòduls.
  • L’equipament i la memòria de qualitats.
  • La distància de transport entre el centre de producció i l’emplaçament de l’edifici.
Quant a terminis, poden variar també segons el nombre de mòduls que formin l’obra; per exemple, per a construir un edifici d’uns 60 mòduls es necessitarien en uns 5 mesos. D’aquests 5 mesos, hi ha una part, aproximadament de 2 mesos, que és l’acabament de l’obra in-situ (connexions entre mòduls, cobertes,...). Aquesta, però, depèn de la constructora que executa l’obra i dels recursos que hi destini.