R&D+i

Procés


La sistematització i la industrialització de la construcció, requereixen els següents processos, que segueix CompactHabit:

 • Treball en col·laboració amb l'equip tècnic redactor del projecte, per aconseguir la màxima optimització, per tal que els processos industrials es puguin dur a terme.
 • A partir del projecte executiu, CompactHabit redibuixa i adapta el projecte a la metodologia industrial i processos propis de CompactHabit.
 • Després de la validació del projecte d'enginyeria CompactHabit, inicia els treballs de gestió de compres, magatzem i organització de l'inici de producció.
 • Inici de la producció. Els treballs s'organitzen bàsicament en 5 àrees:

  1. Producció del mòdul de formigó on es realitzen els treballs de ferralla, modelat i formigonat.
  2. Línia de muntatge. Zona on es col·loquen els mòduls de formigó i es desplacen al llarg de la nau, a un ritme de dos per dia.
  3. Al final de la línia de muntatge s'estableix una zona de control de qualitat i reparació d'incidències.
  4. Una vegada superat el control de qualitat, el mòdul completament equipat es prepara per al seu emmagatzematge i transport, finalitzant amb un embalatjat total.
  5. Emmagatzematge de mòduls a la zona externa a la nau, fins al transport i muntatge en obra.

Producte


Actualment els materials de construcció que trobem al mercat estan dissenyats per a respondre a les necessitats de l'obra tradicional. A CompactHabit, després d'una experiència de 45.000m2 construïts i de l’evolució tècnica dins de l’empresa, es troba amb una manca de productes apropiats a les metodologies de treball industrialitzat. Per aquests motius, el departament de R+D+I treballa tant en l'adaptació dels materials en l'aplicació industrial com en la recerca d'altres alternatives.

La innovació del sistema eMii provoca una necessitat constant de millora i recerca de noves solucions constructives que permetin:

 • Optimitzar el procés industrial: productivitat.
 • Augmentar la qualitat final del producte: valor afegit.
 • Integrar-se en la metodologia de disseny dels tècnics externs (arquitectes, enginyers).
 • Acceptació del producte per a l'usuari final.
Tota aquesta experiència i objectius fixats, fa que CompactHabit estigui en un progrés tècnic i millora del seu producte, de manera continuada.

Tecnologia


El sistema eMii planteja uns objectius i requeriments en els quals es fa imprescindible un treball tecnològic constant, per tal que sigui viable.

Les principals aportacions desenvolupades pel departament de R+D+I de CompactHabit són les següents:

 • Màquina encofradora patentada per a l’emmotllat de mòduls tridimensionals de mesures màximes (15x5x3.5) m3.
 • Formigó autocompactable de 50MPa amb una resistència mínima de 20MPa a 5h30'. Mitjançant una formulació amb alt grau d'acceleració.
 • Procediment d'execució del mòdul de formigó per a una producció de (2x75= 150m2/dia /màquina).
 • Estructura elàstica en la configuració d'edificis. Cada mòdul és flotant respecte als contigus.
 • Unions elàstiques entre mòduls, resistents al foc, amb propietats acústiques i sísmiques.
 • Sistema de muntatge en sec amb possibilitats de desmuntatge: construcció nòmada.
 • Sistema de fonamentació in situ o industrializada i recuperable.
 • Procediment de línia de muntatge per a l'equipament interior i exterior de mòduls.
 • Procediment de transport i manipulació de mòduls.