Acreditacions

Escollint un edifici CompactHabit® s’està beneficiant de la millor enginyeria, disseny i innovació d’una empresa líder en construcció modular. La nostra empresa i els nostres productes han estat acreditats i validats de forma independent per prestigioses entitats, garantint d’aquesta manera el compliment dels més alts estàndards.

Marcatge CE


El Marcatge CE per a productes de construcció assegura el compliment de les especificacions tècniques, que sobre el producte s’han considerat exigibles pel conjunt de països pertanyents a la Unió Europea o a l’Espai Econòmic Europeu, a fi de permetre la seva lliure comercialització i posada en servei.

En el cas dels mòduls industrialitzats de formigó armat CompactHabit, els requisits essencials de les directives que li són d’aplicació, s’han materialitzat en l'ATE11/0266, com a Norma harmonitzada a tal efecte, segons sistema de certificació de tipus 1, el qual ha establert unes condicions exhaustives de registre i control de les activitats involucrades en el procés productiu, assegurant tan la traçabilitat dels processos i materials emprats, com la qualitat dels productes i les tasques relacionades amb el mateix.

Mitjançant un estricte Pla de Control de Producció a Fàbrica, el qual inclou:

  • Assaigs (inicials i periòdics) del producte.
  • Controls (interns i externs) de calibració dels equips de producció, mesura i anàlisi emprats durant el procés d’industrialització dels mòduls mitjançant el sistema eMii.
  • Control de la recepció dels materials i components que s’integren als mòduls CompactHabit®, amb la finalitat que aquests es puguin comercialitzar i posar en servei amb les màximes garanties de seguretat que les directives europees requereixen.

Es garanteix d’aquesta manera l’adequació de les solucions constructives, funcionals i requeriments de qualitat i seguretat que el client de CompactHabit i les directives europees estableixen.