Projecte habitatges tutelats i residència

DESCRIPCIÓ

PFC Habitatges tutelats per a gent gran i residència universitària UdL.
Autora: Rosa Solanellas

DADES CONSTRUCTIVES